Prywatność

Firma Gorenje, zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności, dostępności i integralności danych osobowych każdej osoby, której dane dotyczą, korzystającej z usług i rozwiązań internetowych firmy. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem odpowiednich fizycznych i logicznych środków bezpieczeństwa. Jeżeli dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody, dane te są przetwarzane do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, powiadomi firmę o wyraźnym odwołaniu zgody ze strony osoby, której dane dotyczą.

Żadne z zebranych danych osobowych nie są przekazywane do państw trzecich.

Wszelki dostęp do danych osobowych jest zatwierdzony przez firmę Gorenje i możliwy wyłącznie dla upoważnionych pracowników. Na zapisanych danych osobowych nie dokonuje się żadnego zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z kontrolą i przetwarzaniem danych osobowych można wysłać do nas e-mail na adres gdpr@gorenje.com.

W przypadku jakichkolwiek nadużyć w przetwarzaniu danych osobowych w związku z przetwarzaniem i kontrolą danych osobowych przez Gorenje można zwrócić się do upoważnionego organu nadzorującego dane osobowe:

Republika Słowenii
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

Telefon: 01 230 97 30
Faks: 01 230 97 78
E-mail: gp.ip(at)ip-rs.si

Kierownik: Mojca Prelesnik, univ. dipl. prav., komisarz ds. informacji