Приватност

Компанијата Горење д. д. се обврзува да обезбеди соодветно ниво на доверливост, достапност и интегритет на личните податоци на кој било субјект на податоци користејќи веб-услуги и решенија на компаниите.

Собраните лични податоци и нивната обработка ќе се врши со соодветни физички и логички безбедносни мерки. Онаму каде што личните податоци се собираат и се обработуваат со согласност, податоците се обработуваат сè додека субјектот кој ги поседува податоците не ја извести компанијата дека јасно ја повлекува согласноста за користење на неговите податоци.

Ниту еден од собраните лични податоци не се пренесува во ниту една трета земја.

Целиот пристап до личните податоци е одобрен од компанијата Горење д. д. и овој пристап е достапен само за овластениот персонал. Не се врши автоматска обработка или профилирање на зачуваните лични податоци.

Доколку имате дополнителни прашања во врска со контролата и обработката на личните податоци, може да ни пратите е-пошта на следната е-адреса gdpr@gorenje.com.

За сите злоупотреби при обработката на личните податоци во врска со Горење д. д., за обработката и контролирањето на личните податоци, може да го контактирате овластениот орган за лични податоци:

Република Словенија
Информациски застапник
Залошка 59
1000 Љубљана

Телефон: 01 230 97 30
Факс: 01 230 97 78
Е-пошта: gp.ip(at)ip-rs.si

Управител: Мојца Прелесник, дипл. правник, застапник за информации