Декларация за поверителност

Дружеството Горене България ЕООД се задължава да осигурява адекватна конфиденциалност, наличност и неприкосновеност на личните данни на всеки субект, използващ уеб услугите и решенията на дружеството.

Събирането на лични данни и обработката им ще бъдат извършвани с адекватни физически и логични мерки за сигурност. Когато личните данни се събират и обработват със съгласието на субекта, те ще се обработват, докато субектът не уведоми дружеството ясно, че оттегля съгласието си.

Никаква част от събраните лични данни няма да се прехвърля в трети държави.

Всякакъв достъп до личните данни бива одобрен от дружеството Горене България ЕООД и е достъпен само за оторизирани служители. Не се извършва автоматична обработка или профилиране на съхраняваните лични данни.

При допълнителни въпроси във връзка с контрола и обработката на личните данни можете да ни изпратите имейл на следния адрес: gdpr@gorenje.com.

За всякаква злоупотреба с лични данни, свързана с контрола и обработката на личните данни от страна на Горене България ЕООД, можете да се обърнете към оторизираната институция за защита на личните данни.

Република България
Комисия за защита на личните данни
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
1592, София

Телефон: 02/91-53-518
E-mail: kzld@cpdp.bg