Ochrana súkromia

Spoločnosť Gorenje, d.d. sa zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov ktorejkoľvek dotknutej osoby pomocou webových služieb a riešení spoločnosti.

Zhromaždené osobné údaje a spracovanie osobných údajov sa budú vykonávať na základe primeraných fyzických a logických bezpečnostných opatrení. Ak sa osobné údaje zhromažďujú a spracúvajú na základe súhlasu, tieto údaje sa spracúvajú dovtedy, kým dotknutá osoba neoznámi spoločnosti jednoznačné zrušenie súhlasu zo strany dotknutej osoby.

Žiadne zhromaždené osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny.

Všetky prístupy k osobným údajom schvaľuje spoločnosť Gorenje Slovakia, s.r.o. a sú dostupné len oprávneným pracovníkom. Na uložených osobných údajov sa nevykonáva automatizované spracovanie ani profilovanie.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok týkajúcich sa kontroly a spracovania osobných údajov nám môžete poslať prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu gdpr@gorenje.com.

V prípade akéhokoľvek zneužitia osobných údajov v súvislosti so spracovaním a kontrolou osobných údajov spoločnosti Gorenje Slovakia, s.r.o. môžete kontaktovať autorizovaný úrad pre osobné údaje:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

email: info@pdp.gov.sk